Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал icon

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал

Реклама:ИмеРазяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал
Дата01.05.2013
Размер35.94 Kb.
ВидДокументи
източник


в сила от 28.07.2010

Разяснение НАП - Място на Изпълнение на Услуга по Предоставяне на Персонал - ДДС
Разяснение Изх. № 1305 от 28.07.2010 г. на НАП


Относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал


Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. … с вх. № год., предвид неясно изложената фактическа обстановка изразявам принципно становище, съобразено с действащите от 01.01.2010 г. разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.


В писмото сте посочили, че дружеството Ви възнамерява да подпише договор за предоставяне на работна сила с фирма от Л, която е собственик на вилно селище в гр. Р, Италия. Фирмата от Л не е регистрирано за целите на ДДС лице.

Описали сте също, че във връзка с посочената услуга фирмата Ви възнамерява да сключи договор за нощувка и хранене на командирования персонал с италианска фирма, регистрирана за целите на ДДС, която притежава малък семеен хотел гр.О, Италия.


Предвид описаната фактическа обстановка сте поставили следния въпрос:

Коя фирма начислява и заплаща ДДС?


Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /обн. ДВ бр. 95 от 01.12.2009 г./ са въведени нови правила относно мястото на изпълнение на доставките на услуги. В сила от 01.01.2010 год. определянето му е в зависимост от статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице, както и от установяването на получателя на услугата.

Според разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

За целите на облагането с ДДС "постоянен обект" е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие …………… или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна" /§ 1, т. 10 от ДР на ЗДДС/, а "постоянен адрес" или "обичайно пребиваване" означава мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива в друг документ за самоличност /чл. 5, ал. 1 от ППЗДДС/.

Регламентираното с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС основно правило за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга е неприложимо, когато получателят използва услугата изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си. В тези случаи мястото на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 1 от закона и е там, където доставчикът е установил независимата си икономическа дейност.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС за определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги е приложима и по отношение на услугата по предоставяне на персонал т.е. мястото на изпълнение на доставката е там, където данъчно задълженото лице - получател е установил независимата си икономическа дейност, или там, където се намира обектът на получателя, за който се предоставя услугата.

При доставка с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък от регистрирано по ЗДДС лице - изпълнител на услугата. Основание за това е разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.

Следва да имате предвид, че мястото на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 5 от ЗДДС, когато получател по доставка на визираните в разпоредбата услуги е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Общността. Данъчно незадължени са тези лица, които не извършват независима икономическа дейност.

Съгласно специалната норма на чл. 21, ал. 4, т. 1, б."в" от ЗДДС, услугата по настаняване в хотел е доставка, свързана с недвижим имот и е с място на изпълнение там, където се намира недвижимият имот. Когато имотът е извън територията на страната, за дружеството Ви не е налице задължение за обратно начисляване на данък. В този случай не е изпълнено едно от визираните в чл. 82, ал. 2 от ЗДДС условия за изискуемост на данъка от получателя по доставката, а именно, доставката да е с място на изпълнение на територията на страната. Считаме, че данъчно задължено лице платец на ДДС, по смисъла на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 Декември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност е регистрираното за целите на ДДС лице в Италия.


Аналогично е данъчното третиране и по отношение на услугата по предоставяне на храна. Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 5 от ЗДДС мястото на изпълнение на ресторантьорски и кетъринг услуги е мястото, където физически се извършват тези услуги. В описания от Вас случай услугите се предоставят на територията на Италия, с оглед на което считаме, че данъкът е изискуем от данъчно задълженото лице - изпълнител по доставката.
стр. от
Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconВ сила oт 25. 03. 2010 Разяснение нап определяне на тд на нап за Съдружници ксо
Относно: Определяне на Компетентната тд на нап за Физически Лица, Които Упражняват Трудова Дейност Като Съдружниците в Търговско...

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconРазяснение Изх. №1-86 от 16. 06. 2010 г на нап относно: Прилагане на чл. 12, ал. 5 от зкпо и чл. 21, ал. 2 от зддс
По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция "оуи" с вх. № г ви уведомяваме

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconРазяснение Изх. №1250 от 20. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Облагаем Оборот за Целите на Задължителната Регистрация по зддс
Ка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр с писмо вх. № г., предвид...

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconРазяснение Изх. №1-62 от 15. 04. 2010 г на нап относно: Подаване на Годишна Данъчна Декларация по зкпо и Прилагането на чл. 94 и чл. 217 от зкпо
Във връзка с Ваше запитване, постъпило с вх. № в Дирекция "оуи" – гр изразяваме следното становище

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconРазяснение Изх. №1158 от 14. 07. 2010 г на нап относно: Режим на Вътреобщностно Придобиване на Стоки
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. … с вх. №...

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconВ сила oт 31. 05. 2010 Разяснение нап осигуровки при Социални Разходи ксо, зкпо
В цу на нап е постъпило Ваше запитване с вх. №24-31-35/25. 03. 2010 г., в което сте посочили, че във връзка с ангажиментите си по...

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconВ сила oт 24. 03. 2010 Разяснение нап съдружник в Няколко Дружества ксо
Въпрос: Как следва да се осигурява, съгласно Указание на нап №24-00-7/25. 02. 2010?

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconВ сила oт 21. 01. 2010 Разяснение нап подаване на Декл 1 при сирв кт
Относно: Подаване на Декларации Обр. 1 и 6 при Сумирано Отчитане на Работното Време

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconВ сила oт 10. 03. 2010 Разяснение нап съдружник в Две Дружества ксо
Отправили сте запитване до цу на нап. Същото е изпратено по компетентност в отдел "Данъчно – осигурителна практика" при Дирекция...

Разяснение Изх. №1305 от 28. 07. 2010 г на нап относно: Определяне на Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Предоставяне на Персонал iconРазяснение Изх. №1-81 от 08. 10. 2009 г на нап относно: Данъчно Третиране по зкпо на Разходи за Командировка в Страната
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх. №. в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр., относно прилагането на...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©bglib.convdocs.org 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи