Програма за развитие на образованието 2006-2013г icon

Програма за развитие на образованието 2006-2013г

Реклама:ИмеПрограма за развитие на образованието 2006-2013г
страница1/3
Дата08.06.2013
Размер0.83 Mb.
ВидПрограма
източник
  1   2   3

П Р О Т О К О Л № 23 / 13.02.2009 г.


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


1. Отпускане на еднократни помощи.

Докл.: Председател ПК “Здравеопазване и социална политика”

2. Съфинансиране на проект “Ремонт на лечебно заведение – ДКЦ Девня І ЕООД” по Проект “Красива България” на МТСП.

Докл.: Председател ПК „Европейски програми и проекти,инвестиционна и аграрна политика”

3. Приемане на годишен план за 2009г. на Кмета на Община Девня за изпълнението на Плана за изпълнение на мандатната програма 2007г.-2011г.

Докл.: Председател ПК „Европейски програми и проекти,инвестиционна и аграрна политика”

4. Утвърждаване разходите за погребения през месец януари 2009 г.

Докл.:Председател ПК “Икономика, финанси и бюджет”

5. Разпределение на капиталови разходи - целева субсидия по ЗДБ за 2009 год.

Докл.:Председател ПК “Икономика, финанси и бюджет”

6. Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Девня.

Докл.: Председател ПК “Икономика, финанси и бюджет”

7. Допълнение на Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

Докл.: Председател ПК “Общинска собственост , устройство на територията, инфраструктура и екология”

8. Покана за участие изх.№46/23.01.2009 г. до кмета на община Девня в честванията по случай 131 годишнината от Освобождението и Годината на България в Русия.

Докл.: Председател ПК “Икономика, финанси и бюджет”

9. Приемане и утвърждаване на формула за разпределение на финансовите

средства между училищата, преминали на делегирани бюджети, Съгласно §68, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2009г, чл.21, ал1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на Националната програма за развитие на образованието 2006-2013г.

Докл.: Председател ПК “Икономика, финанси и бюджет”

10. Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост

Докл.: Председател ПК “Общинска собственост , устройство на територията, инфраструктура и екология”

11. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост за 2009 г.

Докл.: Председател ПК “Общинска собственост , устройство на територията, инфраструктура и екология”

12. Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда през 2008г.

Докл.: Председател ПК “Общинска собственост , устройство на територията, инфраструктура и екология”

13. Отчет за изпълнение на План-сметка за приходите и разходите от такса смет за 2008 г.

Докл.: Председател ПК “Общинска собственост , устройство на територията, инфраструктура и екология”

14 . Приемане на Приоритети за екологични проекти и дейности и Програма за тяхното финансиране през 2009 г.

Докл.: Председател ПК “Общинска собственост , устройство на територията, инфраструктура и екология”

15. Урегулиране на общинска имот.

Докл.: Председател ПК “Общинска собственост , устройство на територията, инфраструктура и екология”

16. Разделяне и промяна на предназначение на общински имот.

Докл.: Председател ПК “Общинска собственост , устройство на територията, инфраструктура и екология”

17. Прекратяване на Договор № 1007-348/24.09.2007 г. за възлагане на управление с управителя на „ДКЦ 1-Девня” ЕООД

Докл.: Председател ПК “Здравеопазване и социална политика”

18. Изготвяне бюджета на Община Девня за 2009 година.

Докл.:Председател ПК “Икономика, финанси и бюджет”

19.Предложение за избор на заместник – председател на Общински съвет – Девня.

Докл.: Дако Божков

20. Разработване на проектно предложение “ Доизграждане на улична битово-фекална канализация с. Кипра” и кандидатстване за безвъзмездно финансиране по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г

Докл.:Кмет

21. Питания

22.Отговор на питания.


По дневния ред Общински съвет – Девня прие :


Р Е Ш Е Н И Е № 236


І. По Правилника за отпускане на финансова помощ на граждани в Община Девня

1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. на Иван Василев Иванов, живущ в гр.Девня, кв. „Река Девня”, бул.”Съединение” 90.

2. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 150 лв. на Пеню Тодоров Маринов, живущ в с.Падина.

3. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 100 лв. на Христо Иванов Христов, живущ в с.Кипра.

4. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 100 лв. на Ивалина Койчева Георгиева, живуща в гр.Девня, кв.”Река Девня”, ул.”Вълшебен извор” № 14.

5. Отказва да отпусне еднократна финансова помощ на Тодора Николова Христова, живуща в гр.Девня, кв.”Повеляново”, ул.”Рила” № 5.

6. Отказва да отпусне еднократна финансова помощ на Севда Илиева Рачева, живуща в гр.Девня, ул. „Струма” №1.

7. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 100 лв. на Атанаска Радкова Станева, живуща в гр.Девня, кв.”Река Девня”, ул.”Бреза” №3.

8. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. на Даниела Костадинова Илиева, живуща в гр.Девня, ул.”Иван Вазов” №12.

9. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 150 лв. на Иванка Иванова Лазарова, живуща в гр.Девня, кв.”Повеляново”, ул.”Украйна”, бл.2, вх.А, ет.3, ап.9.

10. Отказва да отпусне еднократна финансова помощ на Демир Ризов Ивайлов, живущ в гр.Девня, кв. „Река Девня”, ул. „В.Могиларов” №34.

11. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 150 лв. на Петър Стоянов Петров, живущ в гр.Девня, ул.”Просвета”, бл.4, вх.В, ет.3, ап.38.


Р Е Ш Е Н И Е № 237


1. Дава съгласие, община Девня да съфинансира със 110000 /сто и десет хиляди /лева изпълнение на проектните дейности на одобрен проект за 2009г. с наименование “Ремонт на лечебно заведение – ДКЦ Девня І ЕООД” по Проект “Красива България” на МТСП.

2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за сключване на Меморандум с МТСП по Проект “Красива България” за финансиране на одобрен проект за 2009г. с наименование “Ремонт на лечебно заведение – ДКЦ Девня І ЕООД”.


Р Е Ш Е Н И Е № 238


Приема годишния план за 2009г. на Кмета на Община Девня за изпълнението на Плана за изпълнение на мандатната програма .

ПЛАН

за изпълнение на Мандатна програма

2007 – 2011г.


За 2009г.
Цел-оперативна

Дейности

^ Срок за изпълнение

Ресурси

Отговорни звена/длъжностни лица
1.

Изграждане на интегрирана информационна система.Изграждане на:

- сървърна стая;

- нова LAN мрежа30.11.2009г.Финансови средства – 50 000 лв.;

Специалист информационно обслужване и технологииФирма изпълнител

Н. Николов – Информационно обслужване и технологии2.

Внедряване на:

 • проект «Прозрачна и достъпна общинска администрация»;

 • проект «За прозрачни и открити областна и общински администрации»;
- Актуализация на технологичните карти на извършваните от общ. администрация услуги;

- Създаване на електронна база данни;

- Създаване на електронни регистри и обновяване на информационните системи;

- Внедряване на електронно базирана система за достъп до процеса на извършване на общински административни услуги;

- Внедряване на интегрирана система за създаване и визуализация на информация


30.12.2009г.


Финансови средства – по проект

Обучение на общ.служители за работа със софтуера – по проект


Олег Атанасов – ДД АПИО;

В. Кючукова – Секретар на Общината;

Фирма изпълнител3.

Повишаване квалификацията и мотивацията на общинските служители

Изготвяне на План за обучение на общинските служители през 2009г.

30.01.2009г.

30 000 лв. от общинския бюджет

7 200 лв. целеви средства за обучение чрез МДААР

В. Кючукова

Ръководителите на звена

4.

Успешно участие и прилагане на мерките по двата проекта по Оперативна Програма „Административен Капацитет”:

А. „За прозрачни и открити областна и общински администрации” – съвместно с Областна администрация-Варна;

Б. „Прозрачна и достъпна общинска администрация” – съвместно с АБЧО;
5.

Приоритетно развитие социалните услуги в общността, насочени към преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на жителите на Община Девня и разкриването на нови такива.

 1. Разкриване на Млечна кухня в кв.Девня

30.12.2009г.

5000лв.

Общински бюджетЕли Иванова


6.

Осигуряване на работна среда, съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

- Подмяна на всички осветителни тела, които не отговарят на стандарта;

- осигуряване на климатици, приоритетно за южните стаи на сградата на общината.


20.12.2009г.

4 000 лв.

Фирма изпълнител7.Подобряване качеството на живот в материалната и духовната сфера


Управление на човешките ресурси 1. Ремонт на материалната база на клуб на пенсионера в Община Девня
 1. Ремонт сграден фонд на общински училища
 1. Ремонт сграден фонд на общински детски градини4. Ремонт на читалища и младежки дом в гр.Девня, с.Кипра и с. Падина 1. Ремонт на ДКЦ – Девня
 1. Възобновяване на уличната и пътната мрежа на територията на Общината
 1. Изграждане на достъпна среда до всички обществени институции в Община Девня
 1. Ремонт на тротоарни настилки
 1. Ремонт и реконструкция водопроводи в гр. Девня
 1. Ремонт и реконструкция водопроводи в с.Падина и с.Кипра
 1. Ремонт и реконструкция на административната сграда на Община Девня
 1. Изграждане на площадка за приложно колоездене, игрище за волейбол, хандбал и баскетбол в двора на бивше ОУ „Хр.Ботев”
 1. Изграждане на художествено осветление пред църква, Музей на мозайките, Античен амфитеатър, Филиал на Музея на мозайките – с.Кипра
 1. Изграждане на детски площадки в гр.Девня
 1. Ремонт на ритуални зали в гр.Девня
 1. Ремонт на ритуална зала в с. Кипра
 1. Обновяване на градска среда
 1. Изработване на интегриран градски план18. Стартиране на мярка 421 по ос. “Лидер”


19.Разработване на проект за реконструкция/обновяване/оборудване на лечебните и здравни заведения общинска собственост,мерки за енергийна ефективност,подобряване достъпа на хора с увреждания до тях.


20.Разработване на проект за обновяване,рехабилитация, реконструкция и ремонт на съществуващи индустриални зони


21.Разработване на проект за изграждане на общинска ИКТ инфраструктура


22.Разработване на проект за възстановяване, обновяване на природни, културни и исторически атракции


23. Изграждане на плувен басейн


Разработване на проект за Компетентна и ефективна държавна администрация

30.12.2009г.


30.12.2010г.


30.12.2010г.


30.12.2010г.


30.12.2009г.


30.12.2010г.


30.12.2010г.


30.12.2009г.


30.12.2010г.


30.12.2010г.


30.12.2009г.


30.12.2009г.


30.12.2010г.


30.12.2010г.


30.12.2009г.


30.12.2009г.


30.12.2010г.


30.12.2009г.


30.12.2009г.


30.12.2009г.


30.12.2009г.


30.12.2009г


30.12.2009г


30.12.2009г


30.12.2009гОбщински бюджет

30 000 лв.


ОП «РР»

1 884 275 лв.


ОП «РР»

1 867 560 лв.


ОП «РР»

2 407 297 лв.


Проект «Красива България»

179 903 лв.


ОП «РР»

8 337 873 лв.


ОП «РР»

46 147 лв.


ОП «РР»

925 928 лв.


ОП «ОС»

2 000 000 лв.


Програма за развитие на селските райони

1 000 000 лв.


Капиталови разходи

70 000 лв.


ДАМС, ОПРР

150 000 лв.


Програма за развитие на селските райони


ОП “РР”

30 000 лв.


Общински бюджет

25 000 лв.


Общински бюджет

15 000 лв.


ОП”РР”

9 118 575,04 лв.


ОП”РР”

100%безвъзмездна помощ


ПРСР


ОПРР

100% безвъзмездна

Помощ


ОПРР

100%безвъзмездна помощ


ОПРР

100%безвъзмездна помощ


ОПРР

100%безвъзмездна помощ


ДАНС

Общински бюджет


ОПАК

100%безвъзмездна помощ

Отдел ТСУ

Г.Димитрова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ

Г.Димитрова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ

Г.Димитрова


Отдел ТСУ

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ЕП

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ТСУ и ЕП

Г.Димитрова

Д.Великова


Отдел ЕП

Д.Великова
8.

Изграждане на информационна система Местни данъци и таксиИзграждане на:

- сървър;

- нова мрежа за отдел МДТ30.11.2009г.Финансови средства – 20 000 лв.;

Специалист информационно обслужване и технологии

Обучение на специалисти със софтуера


М. Маринова –директор ФБМДТ

Кр. Великова – началник отдел МДТ

Н. Николов – ИТ специалист.

Фирма изпълнител -

Информационно обслужване


9.

Внедряване на програма ФСД и ТРЗ по Windows версия на продукта


- Прехвърляне на съществуваща база данни и обновяване на счетоводните системи;

- Създаване на мрежа за локален достъп

- Създаване на мрежа – 5 работни места

31.03.2009г

Финансови средства –

3 000 лв.

Обучение на счетоводители и касиер за работа със софтуераМ. Маринова – директор ФБМДТ

Л. Величкова – началник отдел ФБ

Д. Иванова – гл. счетоводител Н. Николов – ИТ специалист.

Фирма изпълнител-

Информационно обслужване

10.

^ Превенция на ХИВ/СПИН и зависимости - наркотици, тютюнопушене, употреба на алкохол1. Разработване и разпространение на информационни материали – дипляни, брошури, плакати, мултимедийни продукти.


^ 2. Провеждане на беседи, лекции свързани със зависимости.


3. Организиране на пътуваща изложба на ученическите творби от конкурса на тема ”Не на дрогата! и популяризирането им чрез местните медии.


^ 4. Провеждане на спортен празник “Спорт вместо дрога”- крос, футбол и др.


5. Организиране на работна среща с родители, ОЗД, РПУ и собственици на търговски обекти, питейни и увеселителни заведения по отношение спазване на Наредбата за обществения ред от малолетни и непълнолетни.


6. Периодичен контрол в търговски обекти, питейни и увеселителни заведения по отношение на спазване разпоредбите за малолетни и непълнолетни

постоянен


постоянен


м. III

2009


м.VI

2009


м. III

2009


периодично

УКПППУ

Общ.учен. съвет

1000 лв.


Мед.персонал

Лектори от РИОКОЗ


Общ.учен. съвет

Читалищни секретари

500 лв.


Общ.учен. съвет

Уч. ръководство

Общ. адмистр.

500 лв.


Общ.учен. съвет

ОЗД

РПУ


^ РПУ Общ.администрацияМКБППМН

Ивелина Андонова


МКБППМН

Ивелина Андонова


МКБППМН

Ивелина Андонова


МКБППМН

Ивелина Андонова


МКБППМН

^ Ивелина Андонова


МКБППМН

Ивелина Андонова

11.

Превенция и противодействие на асоциално поведение , насилие и агресия сред малолетни и непълнолетни

^ 1. Сътрудничество между УКПППУ, педагогическите съветници, ОЗД, ИДПС при разрешаване на проблеми свързани с агресия и насилие сред малолетни и непълнолетни.


^ 2. Консултиране на родители, чиито деца имат агресивно поведение и нагласи.


3. Периодично подаване на актуална информацията от училищата по отношение на:

-противообществени прояви сред учениците в учебното заведение;

-предложения за конкретни мерки;

-осъществено взаимодействие с родителите и ангажираните институции;


^ 4. Взаимодействие по отношение

обхващане на децата в училище и

ограничаване отпадането от училище


5. Информационни материали – брошури, мултимедийни продукти, закони, наредби


^ 6. Организиране на детска дискотека за учениците от 5-12 клас


постоянен


постоянен


постоянен


постоянен


периодично


м.III –м.XII 2009Общ.учен. съвет

УКПППУ

ОЗД, ИДПС, пед. съветници,

Общ. възпитател


ОЗД, НПО,

пед. съветници,

Общ. възпитател


УКПППУ


Общ.учен. съвет

Кл. р-.ли

Общ. възпитател

Общ. администр.


Общ.учен. съвет

ИДПС,ОЗД

1000 лв.


Общ.учен. съвет

УКПППУ

Общ. възпитател

МКБППМН

^ Ивелина Андонова


МКБППМН

Ивелина Андонова


МКБППМН

Ивелина Андонова


МКБППМН

Ивелина Андонова


МКБППМН

^ Ивелина Андонова


МКБППМН

Ивелина Андонова

12.

Други, допълнително възникнали инициативи
м.I – м.XII 2009
МКБППМН

^ Ивелина Андонова
13.

Организиране и провеждане цялостна политика на общината в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие.

постоянен
Отдел Екология

14.

 • Изпълняване изискванията на „Система за управление на околната среда”, съгласно стандарт ISO 14001:2004постоянен
Отдел Екология

15.

 • Изграждане на ново депо за строителни отпадъци – Падина, отговарящо на Европейските стандарти по околна среда, нормативната уредба и Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”;постоянен

ОПОС

Отдел Екология

16.

 • Разширение и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) – Девня, техническа помощ от оперативните програми за проектиране и изграждане;постоянен

ОПОС

Отдел Екология

17.

 • Участие в изграждането и експлоатацията на регионално депо за ТБО – Провадия;постоянен

ОПОС

Отдел Екология

18.

 • Закриване и рекултивация на съществуващото депо – Падина (след изграждане и влизане в експлоатация на новото депо);постоянен

ОПОС

Отдел Екология

19.

 • Закриване и рекултивация на съществуващото депо за ТБО – м. ”Матеева чешма” (след влизане в експлоатация на регионалното депо);постоянен
Отдел Екология

20.

 • Участие в разработването на проекти, финансирането и управлението им по Оперативната програма по околна среда;постоянен
Отдел Екология

21.

 • Въвеждане на програма за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци;постоянен
Отдел Екология

22.

 • Създаване на ефективна организация по организирано сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депата за отпадъци;постоянен
Отдел Екология

23.

 • Привеждане на съществуващото оборудване за сметосъбиране и сметоизвозване съгласно изискванията за унифициране на съдовете за смет и транспортиращата техника;


постоянен
Отдел Екология

24.

 • Завишаване контрола по спазване на нормативната уредба по околна среда и ефективността на организираното сметосъбиране и сметоизвозване;


постоянен
Отдел Екология

25.

 • Провеждане на озеленителни мероприятия за подобряване баланса на зелената система на територията на общината;


постоянен
Отдел Екология

26.

 • Повишаване на професионалната квалификация на експертите и специалистите от отдела чрез участие в обучителни семинари, курсове и др.


постоянен
Отдел Екология

27.

 • Мероприятия за подобряване екологичното образование и възпитание на децата и учениците от общината.постоянен
Отдел Екология

28.

 • Привличане обществеността и не правителствени организации за съвместно решаване на въпроси свързани с екологични проблеми и намаляване замърсяването на околната среда.постоянен
Отдел Екология
29.

Въвеждане на действащо обществено начало при обучението и възпитанието на учениците и децата от детските градини на територията на Община Девня

1.Изграждане на експертна комисия за предучилищно възпитание


2.Изграждане на експертна комисия за общообразователните училища.


3.Съвместна работа на общината с гражданските форуми за качествено

образование и възпитание


4.Съвместна работа със сформирания Общински ученически съвет


5.Оборудване на фитнес центъра в центъра за спортни и младежки дейности на учащи се и лица с увреждания30.V.2009г.


01.09.2009г.


30.12.2009.г.


30.03.2009г.


30.03.2009г
30000лв.

/по Решение на ОбС/

Дирекция-ОКСТХД


Дирекция ОКСТХД И НПО


Дирекция ОКСТХД И НПО


Дирекция ОКСТХД И НПО


Дирекция ОКСТХД И НПО

30.

Утвърждаване на културните институции като средища за съхраняване на културното наследство, укрепване и обновяване на техните дейности с оглед опазване и обогатяване на културните традиции

1.Разработване на актуален и осъвременен културен календар-40 години град Девня


2.Разкриване на гише за туристическа информация в Информационен център на Общинска администрация и изготвяне на база данни.


3. Създаване на равни условия за изява на културната и религиозна идентичност на българските и други етноси


4.Организиране на добра рекламна политика във връзка с честването “40г. Девня град”

-финансиране на издаване на рекламни брошури и дипляни и справочници;

-финансиране издаването на книги за гр.Девня и с.Кипра

5.Организиране на ежегодни гостувания и участия на състави и формации в областни и национални форуми, конкурси и фестивали


6.Подържане и профилактика на радиоточките


7.Изграждане и оборудване на Актова зала/провеждане на конференции; презентации, фестивали/10.01.2009г.


30.06.2009г.


30.09.2009г.
Дирекция-ОКСТХД


Дирекция ОКСТХД;Музей на мозайките


НПО;Общинска адм.


31.

Създаване на условия и предпоставки за подобряване на физическата дееспособност на гражданите на Девня от всички възрасти

1.Разработване на актуален спортен календар


2.Изграждане на Консултативен спортен съвет


3.Насърчаване и осигуряване на финансови средства за развитие на различните видове спорт, включително и на училищните спортове и на лица с увреждания.


15.01.2009г.


01.022009г.


30.12.2009г.


Общински бюджет

Дирекция ОКСТХД;ОБС ДЕВНЯ
^ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:


32.

Приоритетно развитие на социалните услуги, подобряване качеството на живот

-преодоляване на соц . изолация на възрастните хора1.Разширяване услугата “социален асистент”


2. Управление на проект „Център дневна грижа за възрастни хора с физически увреждания в община Девня”.


3. Подготовка и кандидатстване пред МТСП за финансиране на социалната услуга Дневен център за възрастни хора с физически уреждания като делегиране от държавния бюджет дейност.

30.06.2009г.


30.10.2009г.


30.12.2009г.ИА ФАР МТСП


МТСП

Човешки ресурси;отдел-социални дейности


Отдел ЕП

33.

Подобряване условията –грижа за младите майки

2.Оборудване на Детска млечна кухня

30.03.2009г.

Общ. Бюджет-15000лв.

ДД-ОКСТХД

34.

Превенция на здравето

Профилактика на здравето

-Кариес –профилактика;профилактични прегледи; остеопороза; мамографияПровеждане на здравни беседи

30.06.2009г.
Лекари;Общ.администрация

35.

Повишаване нивото на здравната култура сред малцинствата на територията на Община Девня

1.Намаляване бременностите в юношеска възраст и родствените бракове;

2.Рискови болести

30.12.2009г.
НПО; Лични лекари; Общ. администрация
36.

Създаване на общинско доброволно формирование за действие при бедствия

Обявяване на условията за набиране на доброволци;

Изработване на проект за договор;

Подбор на на кандидатите;

Сключване на договор с доброволеца;

Регистриране на доброволците в МИС

Обучение на доброволците;

Закупуване на специално облекло и оборудване


30.09.2009г.


Финансови средства –

От държавния бюджет съгласно ПМС № 143 от 20.06.2008 год.


Итко Илиев – Сл. С И

Нина Белева – Гл. юрисконсулт;

Дияна Иванова – Гл. счетоводител;

Снежана Иванова–домакин


37.

Доизграждане на ПУ / пункт за управление / на общината при бедствия, кризи и във военно време

Изборна фирма изпълнител

Монтажни работи по ФВУ / филтър вентилационна уредба /;

Довършителни СМР;

30.09.2009г

Финансови средства – 25 000 лв.

Фирма изпълнител

„ ДПСВ ” – София, клон Варна, съгласно договор за поетапно изграждане


Итко Илиев – Сл. С И

Дияна Иванова – Гл. счетоводител

Фирма изпълнител


38.

Ремонт на склада на Гр. Защита

Строително ремонтни работи по покривната конструкция;

Измазване и изкърпване на стени и тавани;

Изработка и монтаж на стелажи

30.12.2009г.

Финансови средства –

47 950 лв. от МВКВП -МС


Итко Илиев – Сл. С И

Галина Димитрова – н-к отдел ТСУ

Фирма изпълнител

39.

Обучение на служителите от Общинска администрация и неработещото население за действие при бедствия

Изготвяне на план за обучение;

Разработване на теми5 с подходяща тематика;

Изработване на график за провеждане на занятия;

Провеждане на практическо занятие

20.12.2009г.

Гл. спец Гр. Защита;

Спец. РС ПБС-Девня

Итко Илиев – Сл. С И

Виолета Кючукова – Секретар на общ. Девня

Гл. инсп. Н. Георгиев – н-к РС ПБС - Девня

Р Е Ш Е Н И Е № 239


Утвърждава извършените разходи за погребения през месец януари 2009г., както следва:
Социално положение


Разход от общинския бюджетброй погребения


обща сума


1.


Граждани на община Девня


15


554.88 лв.


2.


Фронтоваци


1


155,00 лв.

3.

Социално слаби граждани

1

155,00 лв.
ОБЩО:

17

864,88 лв.Р Е Ш Е Н И Е № 240


Целева субсидия по ЗДБ за 2009 година в размер на 160 400 лв.да се изразходва както следва :

1. 69 500 лева за ремонт на сградата на Община Девня;

2. 90 900 лева за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища.


К А П И Т А Л О В И Р А З Х О Д И

на

ОБЩИНА ДЕВНЯ ЗА 2009 год.


^ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ№ по ред

§

Наименование

Годишна задача1.

§ 51-00

^ Функция І – Общи държавни служби


Ремонт на сградата на Община Девня69 5002.

§ 51-00

^ Функция VІІІ – Икономически дейности и услуги

Рехабилитация и ремонт на път /ІІІ-2009, Девня - Чернево/ - Кипра90 900ВСИЧКО :

160 400Р Е Ш Е Н И Е № 241


1. Общинският съвет освобождава Община Девня изцяло от заплащане на такси за издаване на удостоверения по чл. 115 от ЗМДТ.

2. Изменя и допълва видовете услуги и цени на отдел “Местни данъци и такси” както следва:
Отдел „МДТ”


№ по

ред


Наименование на услугата

^ ЦЕНА НА УСЛУГА

Обикновена

Бърза

Срок

Лева/брой

Срок

Лева/брой

1.

Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот /изм./

14 дни

ФЛ – 10.00 лв. ЮЛ – 20.00 лв.

3 дни

ФЛ – 20.00 лв ЮЛ – 40.00 лв

2.

Удостоверение за данък наследство /нова/

7 дни

ФЛ – 1.00 лв.

ЮЛ – 2.00 лв.

3 дни

ФЛ – 2.00 лв.

ЮЛ –5.00 лв.

3.

Удостоверение за платен данък върху превозните средства /изм./

7 дни

ФЛ – 1.00 лв.

ЮЛ – 2.00 лв.

3 дни

ФЛ – 2.00 лв.

ЮЛ – 5.00 лв

4.

Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци /изм./

7 дни

ФЛ – 1.00 лв ЮЛ – 2.00 лв

3 дни

ФЛ – 2.00 лв ЮЛ – 5.00 лв

5.

Удостоверение за платен данък наследство /нова/

7 дни

ФЛ – 1.00 лв ЮЛ – 2.00 лв

3 дни

ФЛ – 2.00 лв

ЮЛ – 5.00 лв

6.

Удостоверение за дължим данък наследство /нова/

7 дни

ФЛ – 1.00 лв

ЮЛ – 2.00 лв

3 дни

ФЛ – 2.00 лв

ЮЛ – 5.00 лв

7.

Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /изм./


7 дни

ФЛ – 2.00 лв.

ЮЛ – 4.00 лв.

3 дни

ФЛ – 3.00 лв.

ЮЛ – 6.00 лв

8.

Други удостоверения и справки по искане на физически и юридически лица /изм./

7 дни

ФЛ – 2.00 лв.

ЮЛ – 5.00 лв.

3 дни

ФЛ – 3.00 лв.

ЮЛ – 10.00 лв3. Изменението и допълнението влиза в сила след приемане на решението.


Р Е Ш Е Н И Е № 242


Допълва Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с нов член към Раздел VII, а именно:

“Чл.19 а Нормата на чл.19, ал.1, т.5 не се отнася за случаите, в които едноличния собственик на капитала определя временно изпълняващ длъжността управител.”


Р Е Ш Е Н И Е № 243


1. Дава съгласие г-н Атанас Кузев – кмет на община Девня и г-н Свилен Христов - Председател на Общински съвет, да бъдат включени в българската делегация за участие в честванията по случай 131 годишнината от Освобождението и Годината на България в Русия, град Москва.

2. Утвърждава разходи за служебна командировка общо в размер на 4220.00 евро, от които: 840 евро дневни; 3380 евро цена за участие. В цената за участие са включени всички разходи по пребиваването, с изключение на храната.

3. Задължава кмета на Община Девня и Председателя на Общинския съвет да издадат заповеди за командировка на г-н Атанас Кузев – кмет на община Девня г-н Свилен Христов-Председател на Общински съвет до град Москва и обратно.


Р Е Ш Е Н И Е № 244


1. Утвърждава формулата за разпределение на финансовите средства между училищата

СФ=БУх ЕРС


Където


СФ - средства по формулата

^ БУ - брой ученици

ЕРС - единен разходен стандарт


2. При изготвяне на бюджета за съответната година участват и директорите на училищата като второстепенни разпоредители.

3. Делегира права на директорите на училищата по управление на бюджета както следва:

3.1. Делегирана част-всички разходи по единната бюджетна класификация.

3.2. Неделегирана част-капиталови разходи.

4. Средствата по делегирана част трябва да се превеждат най-късно 10 дни след пристигането им в Общината.


Р Е Ш Е Н И Е № 245


1.Приема отчета за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода януари 2008 г. – декември 2008 г.

  1   2   3

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г
Стратегията за местно развитие и Наредба 24/29. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г
Стратегията за местно развитие и Наредба 8/03. 04. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка...

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г
Стратегията за местно развитие и Наредба 8/03. 04. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка...

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г
Стратегията за местно развитие и Наредба 30/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013г. І. Основание за възлагане на проектирането
За “Изработване на технически проекти за обект: „Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19. 11....

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013г. Съдържание: описание на обекта на поръчката
Изработване на технически проекти за обект: „Реконструкция и благоустрояване на Парк Младежки” по проект №26/322/00967/19. 11. 2012...

Програма за развитие на образованието 2006-2013г iconПрограма за развитие на сектор «Рибарство» за периода 2007г 2013г
Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”” по спецификация, финансирана по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©bglib.convdocs.org 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи