Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие icon

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие

Реклама:ИмеПрограма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие
Дата30.06.2013
Размер45.03 Kb.
ВидПрограма
източник

РАБОТА НА МКБППМН С РОМСКИ ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА


извадки от анализа на добрите практики на МКБППМН на базата на

техните годишни отчети за 2007 г.


БУРГАС • МК е влязла в преговори с Фондация „Областен ромски съюз”

за изготвяне на програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход.


ПОМОРИЕ • От МКБППМН е бил проведен Ден на ученическото самоуправлениие в

общината за реализиране инициативите на децата за техните права. Проведена е била и дискусия с общинските съветници – представители на малцинствата за предотвратяване на асоциалното поведение на ромскте деца и тяхната интеграция.


СРЕДЕЦ – Бургаска област


 • МК е работила за създаването на мотивация у ромските деца и родителите

^ Им за посещение на училище. В тази насока голяма подкрепа е била оказана от обществена възпитателка, която е от ромски произход, хореограф е на ромския ансамбъл “Ромско огънче” и има голям авторитет сред ромската общност в града.

 • Общината е спечелила проект “Бъдеще в разнообразието” към Центъра за

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Програма:”Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опонаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство”. В екипа по проекта са участвали членове на МКБППМН, а една от целите е била чрез проекта да се изгради клуб “Всички сме различни, всички сме равни” като активно работеща клубна форма на ромите в общината, съхраняваша техните традиции и осъществяваща политика на интеграцията им в обществото.


ВАРНА


Общинска програма на ОБКБППМН, ВарнаДейности по Програма “Превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”:


 • ^ Със съдействието на МКППМН е осъществено проучване “Младите хора от

гетото” по проект на Сдружнение “Съучастие” – “Вторична превенция на асоциалното поведение на млади хора от ромската общност”.


ВИДИН


 • От организацията Свободен младежки център – Видин е била

осъществена подготовка на проекти и са стартирали проектите: “Център за социална и образователна подкрепа на ромски деца, фокусиран върху проблемите на децата на улицата и на отпадналите от училище” и проект ”Център за социална и образователна подкрепа


ДУПНИЦА


 • В Община Дупница, съвместно с Национален център за квалификация на

учители за обучение и интеграция на роми, Център за продължаващо обучение и Сдружение “Бъдеще за ромите” е бил създаден Клуб на родителите – роми. Предмет на дейност на клуба е била образователно-консултативната работа с родителите - роми, която се е осъществявала чрез провеждане на тематични срещи, социални консултации и психологическа подкрепа на родителите на ромски деца. Клуба има за цел подпомагане на обучението и интеграцията на ромските деца в детските градини и училищата в Община Дупница.


КЮСТЕНДИЛ


РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

 • По проект на Дневен център „Убежището” и като част от социалната

рехабилитация и интеграция на деца, живещи на улицата, в програмата са били обхванати 35 ромски деца и младежи между 7-18 г.възраст, оставени без родителски надзор.


ГЕОРГИ ДАМЯНОВО


 • Съвместно с лидерите на ромските общности е проведена кампания за

предотвратяване на асоциалното поведение и насилието сред ромските деца.


ПЕЩЕРА


 • Обществените възпитатели и секретарят на МКБППМН са поддържали

постоянна връзка с училищата от двата ромски квартала и са обхождали съвместно с класните ръководители ромите – ученици, които имат отсъствия и проблеми.


СЕПТЕМВРИ • МКБППМН е работила съвместно с Младежкия дом и Детския комплекс за

обхващне на ромските деца в танцови състави, хдожествени инициативи, спортни дейности. Членове на МКБППМН са се включили пряко като ръководители на ромския ансамбъл “Тракийче-Рома”, участвали са и в неправителствени проекти за интеграция на ромите, за пълното им обхващане в учебния процес.


РУСЕ • От МКБППМН е била проведена кръгла маса на тема “Заедно за сигурност

и спокойствие” като част от проекта “Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда”, както и среща с представители на Ромския обществен съвет в града.


НОВА ЗАГОРА • МКБППМН е изпратила представител на ромската общност-момче на 17 г. да

участва в лагер „Заедно напред” в гр. Царево, организиран от Фондация ца мултиетническо сътрудничество – гр. Пазарджик.


ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ • Към МК няма обществен възпитател от ромски произход, но към щата на ОбА

работи служител от ромски произход, който е техничеси сътрудник по етническите и демографските въпроси и е сътрудничил на МКБППМН при работата с проявени деца от ромски произход.


НОВИ ПАЗАР • МК съвместно с Женско ромско сдружение “Хаячи” е работила с родителите,

представители на ромската общност относно посещенията на ромските деца на училище и недопускане на тяхното отпадане. Предстоящо е изгражданего на мобилен център за работа с деца като част от проект за създаване на ромски многофункционален интеграционен център. Сключено е споразумение с МК за работа насочена към родители и деца от малцинствата с основна цел превенция и намаляване на ПП на децата.


Изготвила извадките: Лидия Загорова, ЦКБППМН при МС


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconПрограма за учене за възрастни. Съветът също така прие заключения относно
Съветът прие резолюция относно обновената европейска програма за учене за възрастни

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconПрограма за „Учене през целия живот" пълно име на изпращащата институция официален адрес Наречена за кратко от тук нататък „институцията" представлявана от (име, фамилия, длъжност) от една страна и (име, фамилия)
Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот”

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconПрограма „учене през целия живот
Според регулациите на Програмата за учене през целия живот – индивидуална мобилност – учебни визити, црчр отпуска финансиране за...

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconПрограма „учене през целия живот
Според регулациите на Програмата за учене през целия живот – индивидуална мобилност – учебни визити, црчр отпуска финансиране за...

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconПрограма „учене през целия живот
Според регулациите на Програмата за учене през целия живот – индивидуална мобилност – учебни визити, црчр отпуска финансиране за...

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconПрограма „учене през целия живот
Според регулациите на Програмата за учене през целия живот – индивидуална мобилност – учебни визити, црчр отпуска финансиране за...

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconПрограма „Учене през целия живот за 2013 селекционна година
Покана за набиране на външни оценители на предложения по Програма „Учене през целия живот” за 2013 селекционна година

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconКнига по програма "Витоша" Maison d’édition bulgare Български издател Titre Заглавие
Мотивация за публикуването книгата ( Hа отделна страница, ако е необходимо sur une page à part si nécessaire)

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconКнига по програма "Витоша" Maison d’édition bulgare Български издател Titre Заглавие
Мотивация за публикуването книгата ( Hа отделна страница, ако е необходимо sur une page à part si nécessaire)

Програма за мотивация за учене на деца от малцинствен произход. Поморие iconПрограма „учене през целия живот" Секторна програма „еразъм"
Индивидуален договор по мобилност на прeподавателски и непреподавателски състав с цел обучение

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©bglib.convdocs.org 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи