Термодинамичен метод icon

Термодинамичен метод

Реклама:ИмеТермодинамичен метод
Дата14.07.2013
Размер47.21 Kb.
ВидДокументи
източник
1. /ichs0.doc
2. /ichs1.doc
3. /ichs10.doc
4. /ichs11.doc
5. /ichs12.doc
6. /ichs13.doc
7. /ichs14.doc
8. /ichs15.doc
9. /ichs16.doc
10. /ichs17.doc
11. /ichs18.doc
12. /ichs19.doc
13. /ichs2.doc
14. /ichs20.doc
15. /ichs21.doc
16. /ichs3.doc
17. /ichs4.doc
18. /ichs5.doc
19. /ichs6.doc
20. /ichs7.doc
21. /ichs8.doc
22. /ichs9.doc
23. /ichsconspect.doc
24. /ichsdic.doc
25. /ichslab.doc
26. /ichsprogram.doc
27. /ichszad1.doc
28. /ichszad2.doc
29. /ichszad3.doc
30. /ichszad4.doc
31. /ichszad5.doc
Лекции по физика за чуждестранни студенти гл ас д-р З. Пейков, гл ас д-р К. Кръстев София, 2002г. 1
Увод физични величини
V. Изменение на агрегатното състояние на веществото
Част ІІІ електричество и магнетизъм
ІІ. Електростатични свойства на веществото Проводници, диелектрици и полупроводници
Ііі. Постоянен електричен ток
ІV. Магнитно поле на постоянния ток Магнитно поле на постоянни магнити Постоянни магнити
V. Електромагнитна индукция Индуциран ток и индуцирано електродвижещо напрежение Опити на Фарадей
Част ІV трептения и вълни
ІІ. Механични вълни Механична вълна. Напречна и надлъжна вълна Дефиниция
Закон по времето t: Виждаме, че се изменя по хармоничен закон с времето (в случая началната фаза е:  = 0). Величината U
ІV. Електромагнитни вълни Електрически трептящ кръг Дефиниция
Част І механика
Част V оптика
Закон за праволинейното разпространение на светлината
1. Първи принцип на динамиката
Ііі. Работа и енергия Механична работа
Закон на Паскал Натиск. Нека върху свободната повърхност на една течност (флуид) да дей-ствува перпендикулярно на повърхността сила на външен нормален натиск
Част ІІ молекулна физика и термодинамика
Термодинамичен метод
Ііі. Основи на термодинамиката Вътрешна енергия Дефиниция
Закон за обемно разширение има следния вид: V = V 0 (1 + t) където  се нарича коефициент на
Конспект по физика за чуждестранни студенти (подготвителна година) № Тема
Деканат за чуждестранни студенти
Програма по физика за чуждестранни студенти в уасг и са предпоставка за успешното им обучение през следващите курсове
Програма по физика за чуждестранни студенти (подготвителна година) № Тема
Задача Три вектора с общо начало лежат в една равнина (фиг 1). Знаем, че: Начертайте резултантен вектор и намерете неговата големина ако
Задача Масата на молекулата на етиловия алкохол с 2 н 5 он е: m = 46 а е. м. Определете тази маса в килограми
Електричество и магнетизъм
Задача На фиг.І. 1 е дадена графиката на хармоничното трептене на материална точка
Задача Определете енергията на фотоните в зелената светлина с дължина на вълната  = 555 nm, разпространяваща се във вакуум. Константата на Планк е: h = 6,62. 10 -34 J. s
ІІ. Температура

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Термодинамичен метод. За изучаване свойствата на макроскопичните те-ла освен молекулно-кинетичния метод може да се използува и друг метод, на-речен термодинамичен. При него не се разглежда вътрешния строеж на ве-ществото и микроскопичните величини, които характеризират молекулите му, а се изучават макроскопичните величини, характеризиращи цялото тяло: маса, обем, плътност, налягане, температура и др., а така също и законите, по които те се изменят при различните процеси, ставащи с телата. Тези зако-ни, по които се изменят макроскопичните величини (наречени още термодина-мични параметри), се получават експериментално.

Тази част от физиката, която използува термодинамичния метод, се нари-ча термодинамика.

Двата метода: молекулно-кинетичния и термодинамичния, взаимно се до-пълват. Те изучават едно и също нещо – свойствата на различните тела, но по различен начин. И двата метода се прилагат само за макроскопични тела, със-тавени от огромен брой частици. Такива тела (системи от тела) в термоди-намиката се наричат термодинамични системи.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Температура. Видове температурни скали

Температура. Температурата е основна величина в термодинамиката. Тя се дефинира като физическа скаларна величина, характеризираща степента на на-грятост на телата. Колкото едно тяло е по-нагрято (по-топло), толкова неговата температура е по-голяма (по-висока) и обратно.

Тази дефиниция за температура е термодинамична. Тя не пояснява причина-та телата да имат температура.

В молекулно-кинетичната теория температурата се дефинира като величина, характеризираща бързината на топлинното движение на молекулите в тялото. Оттук виждаме, че причината телата да имат температура е, че молекулите в тях извършват непрекъснато и хаотично движение, което се нарича топлинно дви-жение.

Най-често температурата на телата се измерва с термометри. В тях се изпол-зува основното свойство на течностите да се разширяват при нагряване.

Видове температурни скали. При измерването на температурата трябва да се дефинира температурна скала. Използуват се различни температурни скали. Тук ще разгледаме само две от тях.

а) Целзиева температурна скала. Тя се определя от две температурни точ-ки. Първата от тях е температурата на топене на леда при нормално атмосферно налягане, която се приема за 0С (фиг.1.1). Втората е температурата на кипене на водата при нормално атмосферно налягане, която се приема за 100С. Интер-валът между тези две температури се разделя на 100 равни части, наречени гра-


Фиг.1.1

дуси по Целзий. Това определя и основната единица за целзиева температура: [C]. Температурата по Целзий ще означаваме с t. Тя може да бъде положител-но, отрицателно число или 0.

Целзиевата температурна скала малко се използува във физиката, защото за-виси от вида на избраното за нейното дефиниране вещество (водата).

б) Келвинова (абсолютна) температурна скала. Целзиевата температурна скала е ограничена от страната на ниските температури (фиг.1.1). В природата съществува една най-малка възможна температура на телата, която е:

t = -273,15C. Тази температура не зависи от вида на веществото и се нарича аб-солютна температурна нула. По-малка температура от нея в природата няма. При тази температура спира топлинното движение на молекулите във вещество-то.

При келвиновата температурна скала абсолютната температурна нула се приема за основна температурна точка (фиг.1.1) и се означава с 0К. Единицата за келвинова (абсолютна) температура е равна на единицата за целзиева темпе-ратура: [1K] = [1C]. Абсолютната температура се означава с Т и може да бъде само положително число или 0.

Във физиката се използува по-често келвиновата температурна скала, тъй като тя не зависи от вида на веществото, а и физичните величини и закони се свързват направо с абсолютната температура. Връзката между двете скали (цел-зиевата и келвиновата) е:

T = t + 273,15

t = T – 273,15


Въпроси:

Каква е термодинамичната дефиниция за температура? Каква е молекулно-кинетичната дефиниция за температура? Защо телата имат температура? С как-во се измерва температурата? Как се дефинира целзиевата температурна скала? Какво наричаме абсолютна температурна нула? Как се дефинира келвиновата температурна скала? Какви са единиците за целзиева и келвинова температура? Каква е връзката между двете скали?


2. Молекулно-кинетичен смисъл на абсолютната температура

Връзка между топлинното движение на молекулите в тялото и абсолют-ната му температура. В молекулно-кинетичната теория непрекъснатото и хао-тично движение на молекулите в тялото се нарича топлинно движение. При не-го големината и посоката на скоростта на молекулите непрекъснато се изменя с времето.

Да разгледаме едно тяло, изградено от еднакви молекули с общ брой N и ма-си m0 (фиг.2.1). Средната скорост на i-тата молекула има големина vi , а средна-

та и кинетична енергия по времето е:Общата кинетична енергия на всички мо

лекули от тялото е:


Фиг.2.1Величината:се нарича средна квадратична скорост на молекулите от тялото. Тогава:Величината:се нарича средна кинетична енергия на молекулите в тялото.

Молекулно-кинетичната теория дава следната връзка между и абсолют-ната температура Т на тялото:където константата: k = 1,38.10–23J/K се нарича константа на Болцман. Вижда се, че абсолютната температура на тялото е пропорционална на средната кинетична енергия на топлинното движение на молекулите му.

Тъй като: , то и: Т  0. Ако молекулите не извършват топлинно дви-жение: , то абсолютната температура на тялото е: Т = 0К. Тази температура, при която спира топлинното движение на молекулите, се нарича абсолютна температурна нула. Трябва да се знае, че тя не може да бъде достиг-ната от нито едно тяло, защото топлинното движение никога не може да спре напълно.

Средна квадратична скорост на молекулите. От:получаваме:и:Или, средната квадратична скорост на молекулите зависи от абсолютната тем-пература Т и масата на молекулата m0. Ето защо казваме, че температурата е мярка за бързината на топлинното движение на молекулите от тялото.

За въздуха при t = 0C (T = 273,15K) получаваме:


Въпроси:

Какво наричаме средна квадратична скорост на молекулите и средна кине-тична енергия? Каква е връзката им с абсолютната температура на тялото? Как-во наричаме абсолютна температурна нула? Може ли тя да бъде достигната?
Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

Термодинамичен метод iconЛовечтурс “ ад – ловеч
Възприет метод на амортизация за всички активи на дружеството е линейния метод. Амортизацията се разпределя пропорционално на периодите,...

Термодинамичен метод iconОтчет за годината завършваща на 30. 09. 2008 г. За отчитане на стоково-материалните запаси е приет препоръчителния подход
Възприет метод на амортизация за всички активи на дружеството е линейния метод. Амортизацията се разпределя пропорционално на периодите,...

Термодинамичен метод iconОтчет за годината завършваща на 30. 06. 2008 г. За отчитане на стоково-материалните запаси е приет препоръчителния подход
Възприет метод на амортизация за всички активи на дружеството е линейния метод. Амортизацията се разпределя пропорционално на периодите,...

Термодинамичен метод iconОтчет за годината завършваща на 30. 06. 2007г За отчитане на стоково-материалните запаси е приет препоръчителния подход
Възприет метод на амортизация за всички активи на дружеството е линейния метод. Амортизацията се разпределя пропорционално на периодите,...

Термодинамичен метод iconОтчет за годината завършваща на 31. 12. 2008 г. За отчитане на стоково-материалните запаси е приет препоръчителния подход
Възприет метод на амортизация за всички активи на дружеството е линейния метод. Амортизацията се разпределя пропорционално на периодите,...

Термодинамичен метод iconОтчет за годината завършваща на 30. 03. 2007г За отчитане на стоково-материалните запаси е приет препоръчителния подход
Възприет метод на амортизация за всички активи на дружеството е линейния метод. Амортизацията се разпределя пропорционално на периодите,...

Термодинамичен метод iconОтчет за годината завършваща на 30. 09. 2006 г. За отчитане на стоково-материалните запаси е приет препоръчителния подход
Възприет метод на амортизация за всички активи на дружеството е линейния метод. Амортизацията се разпределя пропорционално на периодите,...

Термодинамичен метод iconОтчет за годината завършваща на 31. 03. 2009 г. За отчитане на стоково-материалните запаси е приет препоръчителния подход
Възприет метод на амортизация за всички активи на дружеството е линейния метод. Амортизацията се разпределя пропорционално на периодите,...

Термодинамичен метод iconНамиране на звезда за гидиране
Това обстоятелство ни мотивира да създадем метод за бързо и целенасочено намиране на най-подходящата за гидиране звезда. Този метод...

Термодинамичен метод iconОтчет за паричните потоци: метод на отчитане на паричните потоци пряк метод
Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти, издадени от Комитета по Международни счетоводни стандарти...

Термодинамичен метод iconОтчет за паричните потоци: метод на отчитане на паричните потоци пряк метод
Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти, издадени от Комитета по Международни счетоводни стандарти...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©bglib.convdocs.org 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи