Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 icon

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25

Реклама:ИмеКонкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25
Дата19.07.2013
Размер21.26 Kb.
ВидКонкурс
източник

О
Публикувано на 06.02.2013 г.

Влязло в сила на 21.02.2013 г.
БЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦАПРОТОКОЛ № 29

От 05.02.2013 година

Р Е Ш Е Н И Е № 358


Относно: Удължаване срока на действие на договор за възлагане на управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца“ ЕООД и възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца“ ЕООД след проведен конкурс


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, вр. чл.63, ал.4 от ЗЛЗ, вр. чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, вр. чл.11, ал.2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения


РЕШИ:


1.Удължава срока на действие на Договор № 21/04.02.2010 г. за възлагане на управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца“ ЕООД до издаване на заповед за назначаване на участника, спечелил обявения с Решение № 325 по Протокол № 26/18.12.2012 г. на Общински съвет – Враца конкурс и сключване на договор за възлагане на управлението при условията на чл.14 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

2.Утвърждава предложеното в Протокол от 31.01.2013 г. класиране на определената с Решение № 325 по Протокол № 26/18.12.2012 г. на Общински съвет – Враца комисия за проведения конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център – Враца“ ЕООД, както следва:

на първо място за спечелил конкурса – д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25;

на второ място – д-р Огнян Ананиев Тошев с оценка 4,75.

3.Възлага управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца“ ЕООД на класирания на първо място кандидат д-р Жулиета Цветкова Цолова.

4.Възлага на определената с Решение № 325 по Протокол № 26/18.12.2012 г. на Общински съвет – Враца комисия да обяви утвърденото класиране на Информационното таблото в Общинска администрация – Враца, на електронната страница на Община Враца в секция „Общински съвет“, както и да уведоми участниците за същото.

5.Възлага на Кмета на Община Враца в срока по чл.14 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения да издаде заповед за назначаване на участника, спечелил конкурса и сключи утвърдения с Решение № 325 по Протокол № 26/18.12.2012 г. на Общински съвет – Враца договор за възлагане на управлението, екземпляр от който да представи в Общински съвет – Враца.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 28

ПРОТИВ – 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

ПРОЕКТЪТ ЗА РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЕМА


Инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца


Вярно с оригинала

Цветелина Йорданова

Мл.експерт „Работа с общински съветници”Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconОтчет за 2010 год на „Комплексен онкологичен център Враца" еоод. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2010г на „Комплексен онкологичен център Враца" еоод
Относно: Приемане Финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати за 2010г на „Комплексен онкологичен център...

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconКонкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център Враца еоод за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление при следните условия
Наредба №9/26. 06. 2000 г за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона...

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconПротокол №23 От 30. 10. 2012 година
Относно: Даване съгласие за придобиване на дма от „Комплексен онкологичен център – Враца” еоод

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconПротокол №79 От 14. 09. 2011 година
Относно: Съгласие за закупуване на допълнителна апаратура от „Комплексен онкологичен център – Враца”еоод

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconКонкурс за избор на Управител на „дкц І враца еоод и при мотиви, подробно изложени в докладната записка
Относно: Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на Управител на „дкц І – Враца” еоод

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconКонкурс за избор на управител и възлагане управлението на „дкц І враца еоод при следните условия
Относно: Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане управлението на „дкц І враца”...

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconРешение за утвърждаване на класирането и избере за Управител на „бкс враца еоод
Общински съвет – Враца за публичен подбор за избор на управител и възлагане управлението на „бкс – Враца” еоод

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconПротокол №29 От 05. 02. 2013 година
Относно: Удължаване срока на действие на договор за възлагане на управлението на „Център за психично здраве – Враца“ еоод и възлагане...

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconПротокол №29 От 05. 02. 2013 година
Относно: Удължаване срока на действие на договор за възлагане на управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца“...

Конкурс за управител на „Комплексен онкологичен център Враца еоод, както следва: на първо място за спечелил конкурса д-р Жулиета Цветкова Цолова с оценка 5,25 iconРешение за откриване на процедура и определяне състава на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на "Център за психично здраве /цпз/ д-р П. Станчев Добрич" " еоод град Добрич
Зам. Председател на пк “ Здравеопазване и социални дейности” и Председател на конкурсната комисия за избор на управител на “Център...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©bglib.convdocs.org 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи