1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници icon

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници

Реклама:Име1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници
Дата13.02.2013
Размер32.34 Kb.
ВидДокументи
източник

1. Издаване на скица на недвижим имот
в строителни границиСкица на недвижим имот се издава с цел да се удостовери съществуването на недвижим имот в строителните граници на населеното място, най-често във връзка с издаване на актове, с които се признава или прехвърля правото на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижимия имот. В скицата се посочват:

 • Кадастралните характеристики на поземления имот – граници, площ, трайно предназначение и построените в имота сгради, етажност и предназначение.

 • Устройствени характеристики на поземления имот – урегулиран, неурегулиран, регулационни линии, номер на поземления имот, на квартала и местността.

 • Вещно-правни характеристики -документ за собственост, право на строеж, пристрояване и надстрояване, право на ползване, право на преминаване и др.


За издаването на скица на недвижим имот е необходимо да има:

 • Кадастрална карта или кадастрален план

 • Подробен устройствен план за регулация, за регулация и застрояване или действащ подробен градоустройствен план, застроителен и регулационен план, дворищно регулационен план.


^ Схема: Процедура по издаване на скица за проектиране.
І стъпка: Заинтересуваните лица подават Заявление за издаване на скица на недвижим имот в строителните граници до:

 • Съответната служба по кадастъра към Агенцията по кадастър и регулация, когато поземления имот попада в район, за който има кадастрален план

 • Общинската администрация (администрацията на района), когато поземления имот попада в район,за който няма одобрена кадастрална карта.


Необходимите документи за подаване са:

 • Към заявлението са прилагат документи за собственост на имота, право на ползване, право на преминаване.

 • Фактура за заплатена такса по тарифа за таксите, които се събират в системата на МРРБ.


ІІ стъпка: Когато недвижимият имот попада в район, за който има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, скицата се издава от съответната служба по кадастъра към Агенцията по кадастъра. Службата по кадастъра издава скица на поземления имот и скица на сградата. Скицата на поземления имот съдържа:


 • идентификатора на имота;

 • номера на партидата в имотния регистър;

 • адреса на имота;

 • площта на имота и допустимото отклонение от площта;

 • границите, техните размери и номера на имота;

 • трайното предназначение и начина на трайно ползване;

 • списъка с номерата и координатите на определящите границите точки;

 • очертанията на сградите, разположени в имота и техните номера;

 • номерата и границите (или части от тях) на съседните поземлени имоти и сградите в тях;

 • името, ЕГН или БУЛСТАТ, адреса на собственика;

 • номерата и датите на одобряване на кадастралната карта и на измененията в нея;

 • датата и името на длъжностното лице, изготвило скицата.


Когато границите на поземления имот не съвпадат с регулационните линии, в скицата трябва да се отразят частите, които се предават към съседен урегулиран имот или се придобиват от съседен урегулиран поземлен имот, за който не са уредени сметките по регулация в сроковете и по реда и условията на & 6 ал.2 и ал.4 от Преходните разпоредби на ЗУТ и за които не са постъпили искания от заинтересуваните собственици за служебно изменение на дворищно регулационните планове. Когато недвижимият имот попада в район, за който няма одобрена кадастрална карта, скицата се издава от оперативното звено за изпълнение на функции и задачи по устройство на територията в структурата на общинската администрация


ІІІ стъпка: Срокът за издаване на скица на недвижим имот от общинската администрация (администрацията на района ) е седем дни от датата на постъпване на заявлението. В случай че се налага извършване на проверки и проучване на място за установяване на факти, изискващи проверка на място или извършване на геодезически измервания, срокът за издаван на скица е до един месец.

Скицата на недвижим имот има валидност шест месеца от датата на издаването и. След изтичане на този срок скицата може да се презавери по искане на заинтересованите лица и заплащане на дължимите такси.

Отказ за издаване или презаверяване на скица на недвижим имот се постановява с мотивиран акт, издаден в срока, определен за издаване на скицата. Мотивираният отказ се съобщава в тридневен срок от издаването му, чрез уведомяване на заинтересуваното лице.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници iconЗаявлени е за издаване на скица на недвижим имот в
Моля, да ми /ни/ се издаде/презавери* скица за недвижим имот-поземлен имот идентификатор сграда идентификатор в кв местност по плана...

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници iconИздаване на виза за проектиране
Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване: издаване на скица за виза

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници iconПроект тарифа по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване скица за виза

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници icon3001 издаване на скица на недвижим имот за сделка

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници iconИздаване на скица за недвижим имот, на основание § 4 от зкир

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници iconИздаване на скица за недвижим имот нормативна уредба
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници iconЗаявление за издаване скица на поземлен имот
Скицата ще ми послужи за

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници iconИздаване на скица на един имот От: егн /собствено, бащино, фамилно име

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници iconНа община враца заявлени е за издаване на скица на поземлен имот
Скицата ще служи за

1. Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници iconЗакон за устройство на територията (зут), а за останалите строежи по желание на Възложителя
А. За издаване на скица извадка за урегулиран(и) / (неурегулиран(и) поземлен(и) имот(и)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©bglib.convdocs.org 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи