Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет icon

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет

Реклама:ИмеКонкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет
страница3/11
Дата17.03.2013
Размер1.29 Mb.
ВидКонкурс
източник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

1.4. Технически данни и документи, които Възложителят ще предостави за нуждите на изпълнението на поръчкатаЗа обекта има изготвен и одобрен работен инвестиционен проект. Проектът е разработен по всички необходими проектни части: Геотехника и Строително - конструктивна, Инженерна геология, Геодезия, Укрепителни мероприятия, Пътна, Пътна – временна организация на движението, ПБЗ към всички части, които са приложение към документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка, както и обобщена количествена сметка по видове работи.

Работният инвестиционен проект е съгласуван с всички специализирани контролни органи и е окомплектован със следните документи:

 • предварително разрешение за извършване на укрепителни/геозащитни мероприятия, издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.96, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),

 • положително становище на „Геозащита - Плевен” ЕООД, гр. Плевен,

 • положително становище на РСПБС, гр. Велико Търново,

 • становище на РИОСВ, гр. Велико Търново.


Обектът, предмет на обществената поръчка е първа категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 3, т.4 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, и за него е издадено разрешение за строеж №93 от 04.11.2009 г..

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят ще предостави за ползване всички документи на участника, избран за изпълнител на строително-монтажните работи.


2. Пълно описание на предмета на поръчката:


В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на настоящата процедура, Изпълнителят следва да осъществи укрепване и възстановяване на улица “Филип Станиславов” в село Ореш, Община Свищов, част от общински път VTR1262 при км. 1+100, при спазване на следните технически изисквания, посочени в пълнота и цялост в приложените към документацията количествени сметки, одобрени инвестиционни проекти и др., най-общо включватщи следното:


2.1. Изграждане на подпорна стена в основата на ската.

За предпазване склона от линейна ерозия и преувлажняване на основите му се изгражда стоманобетонна подпорна стена с дължина 38 м. Зад стената се изпълнява обратен насип от трошен камък с максимален размер 70 мм.


2.2. Изграждане на укрепваща конструкция тип армиран насип от модулни системи.

Предложено е техническо решение за изграждане на армиран насип, чрез използване на модулни системи, в комбинация с фабрични габиони, разположени в основата на конструкцията.

Основните геометрични характеристики на конструкцията са:

 • Обща дължина на конструкцията в основата – 70 m;

 • Конструктивна височина – 6 m;

 • Ширина на стъпката при основата – 3 m;

 • Минимална дълбочина на фундиране – 1 m.

Използваният в основата фабричен габион има за цел, както стабилизиране на основата, така и подобряване на дренажните й функции. По този начин отпада необходимостта за полагане на дренажна тръба в основата на конструкцията. Следва задължително полагане на платно геотекстил, заложен по целия проектен изкоп, служещ за разделител и отново изпълняващ дренажни функции.

В обсега на бетоновата подпорна стена към армирания насип, се предвижда в основата допълнително вкопаване до кота 35,00 м. и полагане на допълнителен фабричен габион, запълнен с каменна фракция, съгласно изискванията. Това се налага да бъде съобразено до достигане на разстояние между двете конструкции минимум 2,00 м.

Предвиждат се изкопни работи и осигуряване на откос с допустим наклон и препоръчителен ъгъл на откоса 1:0,67 до 1:1. След направа на изкопните работи се предвижда полагане на геотекстилно платно (нетъкан иглонабит геотекстил, мин. 200 гр/м2) под и зад отделните модули. Геотекстилът предотвратява появата на суфозионни процеси.

Полагането на модулните системи става непосредствено след положени и запълнени с каменен материал габиони.

За оформянето на откоса над конструкцията и защитата му от развитие на ерозионни процеси, е предвидено да бъде положена геоклетъчна система от HDPE перфорирани ленти. Предвиденото за целта решение е съобразено основно с теренните особености и улесняване на строително-монтажните работи в процеса на изпълнение, както и възможността за създаване на озеленена повърхност, защитаваща терена от атмосферно въздействие и поява на ерозионни процеси.

Геоклетъчната система едновременно армира положения по откосите почвен пласт, както и осигурява целостта на растителната покривка. Стените на клетките образуват серия от прагове, които възпрепятстват образуването на улеи от концентрирани водни потоци, като равномерно ги разпределят по повърхността на защитавания откос. Материалът, от който е произведена системата (полиетилен висока плътност), е изключително резистентен към действието на агресивни среди. Всички тези фактори влияят върху ерозионната защита на откосите и гарантират дълготрайността на решението.

Предвидено е укрепване на системата посредством анкериране чрез земни гвоздеи, монтажни анкерни шишове и полипропиленови въжета, образуващи единна носеща система.


2.3. Възстановяване на уличното платно и изграждане на отводнителен окоп.

В пропадналия участък, който ще се възстановява, се предвижда настилка с конструкция, поемаща леко натоварване, със следните пластове:

 • Плътен асфалтобетон – 4 см;

 • Неплътен асфалтобетон – 4 см;

 • Биндер – 6 см;

 • Несортиран трошен камък (трошенокаменна настилка) – 40 см.

Предвиждат се също и тротоари с конструкция от бетонови тротоарни плочи 30/30/5 върху пясък и минералбетон - 15 см, ограничени от бордюрите на улицата с размер 18/35 см. Местоположението и ширината (2,0 м.), на тротоарите са съгласно заданието за проектиране.

По цялата разглеждана дължина от улицата е прието тя да се фрезова на цяло, като така се отнеме компрометирания пласт и частично се профилира. Предвижда се извършване на предварителен ремонт на съществуващата настилка от неплътен асфалтобетон. Уширения не се предвиждат – запазва се съществуващият габарит, който е в границите на нормативните изисквания. Следва полагането на асфалтовите пластове – неплътен и плътен асфалтобетон с дебелина по 4,0 см. В участъка със съществуващи бетонови бордюри те се демонтират и на тяхно място, както и в останалите участъци, се монтират нови бетонови бордюри 18/35 см.

Новата настилка ще се изпълни от два пласта асфалтобетон от по 4 см – горен износващ и долен неплътен.

Постигането на равност на настилката, преди новия асфалтобетон, се извършва с полагането на изравнителни пластове от плътен асфалтобетон с минимална дебелина от 4 см. За отстраняване на деформациите в отделни зони на съществуващата асфалтобетонова настилка се извършва студено фрезоване и съответна обработка.

Отводняването на уличното платно в разглеждания участък е решено чрез бетонна канавка с размери 40/40/40.


2.4. Изграждане на система за мониторинг на деформациите.


За оценка на стабилитета и ефективността на изградената система за укрепване след пълното завършване на дейностите по укрепването, ще се изгради нивелачна мрежа, която включва 19 броя наблюдавани нивелачни репери, от които:

 • девет броя - разположени на асфалтовото пътно платно на ул. „Филип Станиславов” в района на укрепената зона,

 • шест броя – разположени върху габионите,

 • четири броя – разположени по новопроектираното продължение на подпорната стена и

 • три практически “неподвижни” изходни дълбочинни нивелачни репера.^ РАЗДЕЛ IІІ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ.


А) Изисквания към участниците


В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Р. България и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.

Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и информационната документация, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участник в поръчката не ангажира по никакъв начин Възложителя.


В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, с изключение на финансовите изисквания, ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. Изключенията са отбелязани изрично.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

- че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.


Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно ЗОП и са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.


1. Общи условия за допустимост на участниците по ЗОП


1.1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;
г) чийто член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

*** "Свързани лица" по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са: съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

д) което е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

е) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът или участникът е преустановил дейността си;

ж) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

з) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

*** Изискванията по точки а) и ж) се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а именно:

 • при събирателно дружество - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго,

 • при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност – Управителят/ите;

 • при еднолично дружество с ограничена отговорност – едноличния собственик на капитала;

 • при акционерно дружество - членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им;

 • при командитно дружество с акции - един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете на Съвета на директорите;

 • във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

1.2. Посочените в т.1.1. изисквания за допустимост се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.

1.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р.България и в държавата, в която са установени.

*** 1.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания

2. Общи условия за допустимост на участниците, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

2.1. По отношение на участника следва да не са налице обстоятелствата предвидени в чл.93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

2.2. По отношение на участника трябва да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

2.3. По отношение на участника не трябва да е наложено наказание на основание на чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.”


3. Минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

Участникът следва да има:

3.1. Оборот от осъществяване на строителни дейности, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) в размер не по-малък от 570 000 лв. (петстотин и седемдесет хиляди лева) без ДДС за всяка отделна година.

Под „дейности, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира осъществяване на строителни дейности по овладяване и укрепване на свлачища.


3.2. Печалба от дейността за последните 3 (три) финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) в размер на не по-малко от 900 000 (деветстотин хиляди) лева общо за трите години.


*** В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциума и др.) като цяло.


3.3. Застраховка за „професионална отговорност в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ със срок на валидност не по-малко от 150 дни от датата на подаване на офертите. Професионалната дейност от застрахователната полица следва да отговаря на предмета на поръчката.

*** В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, посоченото в настоящата точка изискване следва да е изпълнено от поне един член на обединението.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.


4. Минимални изисквания за професионална правоспособност на участниците.

Участникът в процедурата, трябва да осигурява необходимата правоспособност за осъществяването на всички строително-монтажни дейности от предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и работния проект, българското законодателство и Указанията на МРРБ по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”.


За тази цел, участникът трябва да докаже:

а) Че е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от ІV (четвърта) група - І (първа) категория – за строежи по чл.137, ал. 1, буква „в”. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице – еквивалентен документ. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.


б) Инженерно–техническият състав, определен за изпълнение на строителството на обекта, е от правоспособни технически лица, в което число минимум 3 специалиста, притежаващи необходимата професионална квалификация „инженер”, с образователна степен „магистър” и опит в реконструкцията/рехабилитацията на пътни настилки и/или ремонт/изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища, а именно:

 • Техническият ръководител на обекта е с образователна степен магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство”, „Пътно строителство” или „Хидротехническо строителство”, с професионален опит не по-малко от 10 години и/или минимум 5 (пет) годишен опит като технически ръководител на обекти със сходен предмет;

 • Инженер-геодезист, с професионален опит не по-малко от 5 (пет) години стаж по специалността;

 • Инженер-геолог, с професионален опит не по-малко от 5 (пет) години стаж по специалността;

 • Строителен инженер със специалност „Пътно строителство”, с професионален опит не по-малко от 5 (пет) години стаж по специалността или строителен техник, с професионален опит не по-малко от 8 години стаж по специалността;

в) Че има средносписъчен състав за предходната година не по-малко от 70 (седемдесет) работници.

г) В инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на строителството на обекта, има отговорник по контрола на качеството;

д) В екипа за изпълнение на поръчката присъства координатор по безопасност и здраве, притежаващ съответното удостоверение, валидно към датата на подаване на офертата;

е) Притежава собствена или наета асфалтополагаща техника, специализирана и високопроизводителна пътно-строителна техника и автотранспорт, в което число: багери, челни товарачи, фрези за демонтаж на настилки, валяци, грейдери и асфалтополагащи машини, бетонпомпи, автотранспорт (тежкотоварен и лекотоварен транспорт, автокранове, цистерни, самосвали);

ж) Че е сертифициран по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката;

з) Че е сертифициран по ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалент;

и) Че е сертифициран по OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент;


Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.


Физическите лица – участници, следва да имат професионална квалификация „инженер”, специалност „Промишлено и гражданско строителство, „Пътно строителство” или „Хидротехническо строителство”, с професионален опит не по-малко от 10 години и/или минимум 5 годишен опит като технически ръководител на обекти със сходен предмет.

Изискванията важат и за физическите лица, участващи в обединения на физически или на физически и юридически лица, както и за физическите лица, работещи по трудов договор или привлечени на граждански договор към юридическото лице - участник.


5. Минимални изисквания за професионална квалификация на участниците.

Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните изисквания за професионална квалификация и опит:

5.1. Да има изпълнени не по-малко от 5 (пет) строителни обекта, сходни с предмета на обществената поръчка, в т. ч. обекти на хидротехническо строителство през последните пет години.

5.2. Участниците не трябва да имат наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други държави или държавата на участника.


В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените в настоящата точка изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.


Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отговаря на някое от горните изисквания.


Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на

офертата


1. Условия за валидност

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания.

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Всеки участник може да представи само една оферта по поръчката. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Участниците представят оферта само за пълния обем на обществената поръчка. Оферти за част от обществената поръчка не подлежат на разглеждане.

Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от указанията за участие (раздел ІІ, т. 2 по-горе).

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т. 2 по-долу документи се представят и в превод на български език.

Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е записал: „Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на участника.

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответсвие на офертата с изискванията на документацията за участие.

Относно образците на банковите гаранции задължителни за участниците са само условията описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изикуемата банкова гаранция и офертата на участника ще бъде отстранена.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка (90 календарни дни) и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи, или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да я удължи.


Офертите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в два непрозрачни плика, които се надписват – ПЛИК “А”„Информация за правното, икономическо и финансово състояние на участника, информация за техническите възможности на участника е техническа оферта” и ПЛИК “Б” – „Предлагана цена”.


Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.


Двата плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, който се надписва по следния начин:


ОФЕРТА


ДО

Община Свищов

ул. ”Цанко Церковски” № 2

гр. Свищов


За участие в открит конкурс с предмет:

„Укрепване на улица “Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100


.......................................................................................................................................

(име на Участника )

.......................................................................................................................................

(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава)

.......................................................................................................................................

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)


Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.


Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани в двата плика по указания начин, се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

Офертата може да се представи и по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на Възложителя всички документи, които не са в електронен вид

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника.


2. Съдържание.

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата се състои от две части:

А) “Информация за правното, икономическо и финансово състояние на участника”; “Информация за техническите възможности на участника” и “Техническа оферта” - документи и образци, поставени в ПЛИК “А”.

Б) “Предлагана цена” – по образеца от документацията, поставен в ПЛИК “Б”.


А) “Информация за правното, икономическо и финансово състояние на участника”; “Информация за техническите възможности на участника” и “Техническа оферта”


2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал).
2.2. Оферта – попълва се Образец № 1;


*** Когато участникът в процедурата е обединение, офертата се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква по-горе в указанията за участие в настоящата процедура.


2.3. Административни сведения - попълва се Образец № 2;


*** При участие на обединение в процедурата, образецът се попълва за обединението (не и за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението.


2.4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец № 3;


*** Когато участникът е обединение, образецът се попълва и подписва от всички членове на обединението, съгласно споразумението за участие в настоящата процедура.


2.5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4;


*** Когато участникът е обединение, образецът се попълва и подписва от всички членове на обединението, съгласно споразумението за участие в настоящата процедура


2.6. Документ за регистрация на участника, удостоверяващ неговата правосубектност (заверено от участника копие).

Документите следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на участника.

 • Когато участникът е регистриран в България търговец копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

 • Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят документа и в легализиран превод.

 • Физическите лица, участници в поръчката или включени в състава на обединения, представят документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в легализиран превод
2.7. Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията (заверено от участника копие) - ако участниците са юридически лица или еднолични търговци.

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

Документът следва да бъде издаден не по-рано от ^ 3 (три) месеца преди датата на представянето му.


2.8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника.

а) Заверени от участника копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.).

^ Всички страници на документите трябва да са заверени от участника с „вярно с оригинала” и да имат подпис и печат на участника.

б) Информация за общия оборот за последните 3 (три) години – по образец.

в) Заверено от участника копие от Застраховка за „професионална отговорност в проектирането и строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ със срок на валидност не по-малко от 150 дни от датата на подаване на офертите. Професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката.


Ако участникът е физическо лице - официален документ, удостоверяващ дохода му (данъчни декларации, граждански договори) за всяка една от последните 3 години, заверени от участника с „вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница


2.9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:

а) Списък с изпълнени договори за строителство за последните 5 (пет) години (образец №16), за изпълнени сходни обекти, с посочени номер и дата на договорите, местоположението на строителните обекти и наименование на получателите (възложителите), стойност без ДДС, придружен с най-малко 5 (пет) препоръки за добро изпълнение.

За сходни обекти се считат обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” и б. „ж” от ЗУТ във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 4, и ал.7, от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

*** Участникът следва подробно да опише посочените стрителни обекти, включително извършените дейности, стойности на договорите, дати и възложители и да подкрепи написаното с доказателства.

Тези доказателства могат да бъдат: копия на договори или извлечения от тях, представящи възложителя, предмета на договора, датата на сключване, обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него, други доказателства за добро изпълнение.

б) Препоръки за добро изпълнение (заверени от участника копия) на поне пет от договорите по т. а) от предишни Възложители. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и изходящ номер и да посочват стойността, датата и мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

в) Справка за водещия инженерно-техническия състав на фирмата, определен за изпълнение на строителството на обекта - предмет на обществената поръчка.

Към офертата задължително се прилагат автобиографиите и доказателствата към тях на лицата, както и декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност по проекта, за принадлежност и наличност.

Ако лице, представило декларация за изключително участие в екипа на участник подаде самостоятелна оферта, този участник ще бъда отстранен от участие при възлагането на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и офертата му няма да бъде разглеждана.

г) Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите за предходната година - по образец;

д) Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строително-монтажни работи/за изпълнение на строежи с обхват съответната група, съгласно посочените по-горе изисквания на Възложителя, както и валиден талон, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Чуждестранни участници представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националните им закони - заверено от участника копие. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

е) Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката, включително и за специализирана техника за изпълнение на специфичните дейности от предмета на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи).

ж) Декларация, свободен текст, че участникът няма наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на участника.

з) Сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката - заверено от участника копие;

и) Сертификат по ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалент -заверено от участника копие;

й) Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент - заверено от участника копие;

к) Кратка анотация/кратко представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката


*** Когато участникът в процедурата е обединение, документите по т.2.6, 2.7., 2.8. и 2.9. се представят от всички членове на обединението


2.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (по образец). Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството или едноличния търговец. Когато управляващите дружеството са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица, включени в управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод от „заклет” преводач;


2.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (по образец). Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството или едноличния търговец. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато участникът в поръчката е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в превод от „заклет” преводач.


2.12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по образец). Декларацията се подписва задължително от всички членове на управителните (не само от управителя и представляващ участника) и контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод от „заклет” преводач;


2.13. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности приемане на етичните клаузи на обществената поръчка (по образец).


2.14Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите ( по образец).


2.15. Декларация по чл. 56, ал.1, т.10 от ЗОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда ( по образец).


*** При подписването на декларацията следва да се има предвид следното:

 • Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо;

 • „Минимална цена на труд”, съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). В приложение № 1 към чл.8, т.1 от ЗБДОО за 2010 г., в ред 48, 49, 50 е посочен минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съотносими към предмета на поръчката.


2.16. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения образец №13 към настоящата документацията.

В случай на участие на подизпълнител/и, всеки от подизпълнителите трябва освен писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката, също така и да представи следните документи, които се прилагат към офертата на участника:

 • документ за регистрация на подизпълнителя и удостоверение за актуално състояние (когато е физическо лице - документ за самоличност) – заверени копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на подизпълнителя. Изискванията към документите са съгласно т.2.6. и 2.7. по-горе;

 • доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация - доказва се по начина определен в т.2.8 и т.2.9. по-горе.

 • декларации за отсъствия на обстоятелствата по 47, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП – попълват се, подписват се от представляващия подизпълнителя и се подпечатват образците от настоящата документацията за обстоятелствата, които са изискуеми за участие в поръчката съгласно т.2.10 – 2.12. по-горе.

*** В случай, че участник няма да използва ресурсите на подизпълнитетел, декларация образец №13 не се попълва и не се прилага.


2.17. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка (оригинал) - управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец към настоящата документация. Условията за посещение и за запознаване с площадката са описани по-долу в настоящите указания.


2.18. Документ за внесена гаранция за участие в размер на 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин лева), под форма на банкова гаранция или депозит по следната сметка на Възложителя:

Банка: „Общинска банка" АД, финансов център Свищов, гр.Свищов, ул. ”Алеко Константинов” № 11;

Банков код (BIC): SOMBBGSF;

Банкова сметка (IBAN): BG 76 SOMB 91303336682201.

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „Укрепване на улица “Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100”.

Подробните условия по гаранциите са описани по-долу в настоящия раздел.


2.19. Документ за закупена документация за участие (копиe).


2.20. Декларация от членовете на обединението (по образец)


2.21Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да предствлява участника в процедурата;


2.22Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.


2.23. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението);


2.24. Техническо предложение - следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация при съблюдаване на одобрения работен проект, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, със съответното съдържание:

а) Обяснителна записка, която да съдържа:

 • подробно и задълбочено описание на организацията за изпълнение на обекта;

 • данни и обосновки за: предлаганото за реализация техническо решение; условия за изпълнение на поръчката; организация на строителството; избор на материали за влагане в строежите; избор на строителна механизация; здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда по време на строителството и др.

Обяснителната записка трябва да съдържа раздел за безопасни и здравословни условия на труд, основни организационни мерки за безопасност и технически мерки за безопасност; Описание на стандартите и нормативите, на които отговарят строителните материали и продукти и изпълнението на СМР,

б) Подробно описание на внедрените системи за контрол на качеството, които ще се прилагат на всеки етап от изпълнението на поръчката.

в) Линеен график за изпълнение на поръчката.

г) График на работната ръка.


Б)Предложена цена”.

- Ценова оферта - подготвя се от участника на хартиен и магнитен носител по образеца от настоящата документация и съпътстващите го приложения.

Като приложение към ценовата оферта се прилагат попълнените количествено-стойностни сметки.

*** В единичната цена следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба.

Участникът трябва да приложи анализни цени, използвани при ценообразуването на включените в представените от него количествено–стойностни сметки.

Попълнените количествено-стойностни сметки, заедно с анализните цени се поставят в плика с надпис „Предлагана цена”.

Предлаганата цена е в български лева без включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в поръчката.


- Непопълненият, а само подписан проект на договор се поставя в плика „Предлагана цена”.


^ 3. Специфични изисквания

3.1. Възложителят не приема представянето на варианти на офертите.

3.2. Офертата следва да се представи в един оригинал и две копия, едно от които ще бъде предоставено на Управляващия орган на ОПРР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


В) Място, срок и цена за получаване на информационната документация. Разяснения по информационната документация. Ред и условия за посещение на строителната площадка


^ 1. Място, срок и цена за получаване на информационната документация

Заинтересуваните лица могат да закупят копия от документацията за участие в процедурата в деловодството на Община Свищов, на адрес: гр. Свищов, ул. “Цанко Церковски” №2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:30 ч., срещу заплащане в касата на Общината на цена в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева) с включен ДДС за всеки отделен комплект, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.


^ 2. Условия и ред за получаване разяснения по информационната документация

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмените искания за разяснения по същество относно информационната документация и/или реда за провеждане на поръчката могат да бъдат подавани от лицата, закупили документация всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:30 ч., в деловодството на община Свищов най-късно до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в тридневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили информационна документация и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията за участие в процедурата, която се закупува от други лица.


^ 3. Ред и условия за посещение на строителната площадка


За всеки участник в процедурата е препоръчително да посети и огледа на място терена, подлежащ на укрепване и рехабилитация, за да се запознае с всички условия и особености на строителната площадка. Целта на изискването за оглед е осигуряване възможност на всеки участник да направи оценка (на своя отговорност, риск и за своя сметка) на всички фактори, които са необходими за подготовката на офертата му и за подписване на договор за възлагане на настоящата поръчка.

Оглед на мястото, подлежащо на укрепване може да се извършва всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 ч., най-късно до 16:00 ч. на деня, предхождащ датата за подаване на офертите, съобразно обявлението за обществена поръчка, след закупуване на документация за участие и предварителна заявка, подадена до Кмета на общината, не по-малко от два дни преди желаната за оглед дата.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Реклама:

Свързани:

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
След като получихме документацията за участие в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет:...

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
В качеството си на /Управител/ член на Управителен орган на вписано в търговския регистър с решение № по фирмено дело № от г по описа...

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
В качеството си на /Управител/ член на Управителен орган на вписано в търговския регистър с решение № по фирмено дело № от г по описа...

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconЗа участие в избор на изпълнител за възлагане на малка обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а"

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconЗа участие в избор на изпълнител за възлагане на малка обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а"

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconНа основание чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (нвмоп). Определя м: Предмет на малка обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчката: „Избор на издателство за отпечатване и доставка на списание „Море”
Предмет на малка обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчката: „Избор на издателство за отпечатване и доставка...

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "ремонт на улици в град банско"
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “ремонт на улици в град банско”

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: "специализиран превоз на пътници"
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: ”специализиран превоз на пътници”

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: "специализиран превоз на пътници"
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: ”специализиран превоз на пътници”

Конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет iconРепублика българия министерство на културата
За представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от зоп за извършване на услуга с предмет:...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©bglib.convdocs.org 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи